SENG/SVE

Sundsvalls Sea Adventures

PADIFörsta sidan - Unik Dykning - Dykplatser - Sjoffna af Drammen

Sjoffna af Drammen

OBS! Krav AOW

Barken Sjoffnas förlisning

Den tremastade norska barken SJOFNA från Drammen, råkade under insegling till Sundsvall och i svårt väder totalförlisa vid Mathamnsudden, Skarpudden i Häggdångers socken den 20.9.1872. Hon kom i barlast från Aberdeen i Skotland.

Den 7:e innevarande September afseglade Skeppet från Aberdeen och utan något anmärkningsvärdt anlände den 19:e i sigte af Brämö fyr.

Den 19:e på middagen begynte winden, som varierade från Syd till SydOst, blifva tämmeligen hård med hög sjögång och regn. Toppade Märssegel fördes då, men andra liket på andra Stormärsseglet och seglet sönderslogs, hvarpå det tillika med Focken fastgjordes, äfvenså intogs 2 ref:, Öfra mersseglen derefter underslog ett annat Understormerssegel och satte detsamma.

Kl. 5 e.m. klarnade luften något, hvarpå land syntes i Lä men ingen känning kunde fås, lade derpå bidewind Ost Nord Ost vart. Kl. 6 e.m. vände Syd Syd vestvart.för att kunna klara landet.

Kl. 7 e.m. pejlade Brämö fyr uti Sydost 2 mil gissad distans, fick samtidigt äfven se land förut, hvarpå det vändes. Winden mojnade, derpå sattes Fock, Storsegel, Klyfvare och Mesan. Ingen utsigt att klara landet, ty winden gick om på Ostlig och dessutom observerades att strömmen äfven satte fartyget åt landet, vände Syd Syd Ostvart, satte toppade Märssegel samt alla stagsegel.

Kl. mellan 12-1 midmatten, sigte af land förut, försökte att stagvända, då rum ej fanns att kunna gå runt med winden, fartyget vägrade i vändningen och dref derefter i land med hela bredsidan, hvarest, efter några stötar, Stor och Fockrigg gick öfver bord. Ingen af båtarna kunde för den höga Sjögången utsättas, hvarigenom en man blef nödsakad att gå öfver bord för att bringa en tross iland, hvilket äfven lyckades.

Samma tross fastgjordes derpå i bergsklyftan och på hvilken hela Besättningen räddade sig iland.

Efter att närmare efterse på sjökortet har det antagligen icke varit Brämö fyr utan en segelfyr som pejlades.

Då denna förlisning skett utan mitt förvållande, protesterar jag emot såväl Befraktare och Assuradörer som enhvar saken röra kan: under yrkande att frikännande från allt ansvar. Fri och öppen talan i hvad öfrigt saken rörer förbehålles.

Hernösand den 23 Sept. 1872 A. Ottesen.

Fiskaren Ante Bolins far berättade: -Gumman min å ja låg å söv nere i kokhuse i hamna. Vi hadde int na garn i sjön den här natta - så vi söv gott. Vi hadde int lagt na garn före syntes på sjön att hon komme att öke till natta - å du vet att sydosten e int å leke me. Så mitt söm vi söv börje re å banke på fönstre. Ja steg opp å öppne - å då köm där in tri norrman - å döm va alldeles genomblöt söm öm dom gått i sjön. Döm ville ha hjälp me skeppe sitt söm gått på lann ute ve Skärpudden. Ja väckte någre andre gubbar i hamna å så rodde vi ut me två båter. Når vi köm fram såg vi skeppe ve Sjörtupp, där na hadde gått rätt uppa lanne breve storsten. Int kunne vi gära nå - du vet sjön bråt vit uta Mathamnsudda - å int kunne na små fiskebåter dra en där stor skute från lanna. Sjön bråt över skuta å - så de va bare å ro häm igen. Hon stog kvär näste da mot bärge - men mot kvälla bråts na åv på mitten - å så åkte na ut på sjön å sjönk. Nästa mörron va förskeppe åsså försvunne. De drev mycke tå skeppe in i hamna - råna å master å plank å sånt där. Alla på skeppe hadde taje sej ilann - de va int nan som drunkne.

(Ur Swen Hartelius bok Skarpe udds fiskelagare).

Två år senare kom ingenjör Santesson och två dykare fån Stockholm, som bärgade bland annat ankare, kättingar, tågvirke och smide till ett rätt betydligt penningwärde. Arbetet förrättades på ett djup af 14 famnar med utmärkt skicklighet; för lösgörandet af ett ankare tillbragte en dykare 6 timmar å rad på sjöbotten.

Platsen är ett populärt dykställe med tre delar av skrovsidorna på 15-24 meters djup och förskeppet på 27 meter.

Fakta: Byggd 1849 i Sunderland, England av ek och furu. 382 Brt.

Sjoffna förskepp
Förskeppet

 


BRIS
 

VI ERBJUDER
Dykutfärder | 3-5 dagars dykpaket | Utbildning | Företagspaket | Bokning och information

INFORMATION
Unik dykning | Sundsvalls Sea Adventures | Kalender | Foto Galleri | Länkar


Sundsvalls Sea Adventures

email@divingsweden.com
Tel/fax: 060 15 15 57
Bankgatan 19
852 31 Sundsvall
Sweden
Designed and Developed by Robert Holmgren